Smluvní podmínky

Kurzy psychologie se pro účely těchto smluvních podmínek a pro účely prodeje kurzů rozumí fyzická osoba:

Petra Janíčková

Svatoslavova 319/21, 

140 00 Praha 4

IČO: 09655271, DIČ: CZ8968245934,

zapsaná na úřadě příslušném podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 4

(dále též označována jako dodavatel)

 

Účastníkem se pro účely těchto smluvních podmínek rozumí osoba, jež si u dodavatele objednala výuku v kurzu specifikovaném v příslušné objednávce.

Dodavatel a účastník jsou dále společně označováni též jako smluvní strany.

I. Úvodní ustanovení

 

Smluvní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi účastníkem a dodavatelem.

Smlouva mezi účastníkem a dodavatelem vzniká na základě písemné objednávky (závazné přihlášky). Za písemnou formu se považuje elektronická pošta a elektronický přihlašovací formulář (dále jen závazná přihláška).

Dodavatel má povinnost písemně potvrdit účastníkovi přijetí objednávky. Pokud tak neučiní, není objednávka považována za přijatou.

Za potvrzení objednávky se považuje odeslání potvrzovacího e-mailu na e-mailovou adresu účastníka.

Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto Smluvních podmínkách.

II. Všeobecná ujednání

 

Dodavatel se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek služeb především co do termínu, rozsahu výuky a ceny.

Podmínky, rozsah a obsah výuky jsou zveřejněny na internetové adrese www.kurzypsychologie.com u jednotlivých produktů.

Další povinnosti dodavatele jsou specifikovány v dalších bodech těchto podmínek.

Účastník je povinen převzít objednanou výuku a řádně a včas za ni zaplatit.

II. I. Přihlášení

 

Registrace ke všem typům kurzů probíhá formou vyplnění závazné online přihlášky (registračního formuláře). Osobní údaje účastníka, které v přihlášce uvede, budou použity pouze za účelem registrace a vytvoření dokladu o platbě (faktury).

Odesláním závazné přihlášky vyjadřuje účastník souhlas se smluvními podmínkami a zavazuje se uhradit nevratnou zálohu ve výši specifikované pro daný kurz, a to do 3 dnů ode dne potvrzení registrace dodavatelem. Po odeslání přihlášky ověří dodavatel kapacitu účastníkem zvoleného kurzu. Registrace přihlášeného bude následně dodavatelem potvrzena e-mailem do 3 dnů od odeslání registračního formuláře účastníkem. V případě naplnění kapacity účastníkem zvoleného kurzu mu bude dodavatelem nabídnuta jiná alternativa kurzu.

II. II. Průběh kurzů

 

Délka, průběh a obsah každého kurzu jsou podrobně popsány na webových stránkách www.kurzypsychologie.com v sekci jednotlivých kurzů. Odesláním závazné přihlášky dává účastník najevo, že se s podmínkami kurzu seznámil a souhlasí s nimi. Na pozdější reklamace týkající se nesouhlasu s předem uvedenými podmínkami kurzu (např. ohledně termínu, rozsahu a obsahu výuky) nebude brán zřetel.

II. III. Platba kurzovného

Cena za příslušný kurz (dále jen kurzovné), je u každého kurzu zveřejněna na internetové adrese www.kurzypsychologie.com, či klientovi sdělena v rámci elektronické komunikace (např. e-mailem).

Platba kurzovného probíhá pouze bankovním převodem na účet č. 1845804013/3030. Kurzovné lze hradit dvěma způsoby.

Formu úhrady kurzovného volí účastník v registračním formuláři.

 1) Uhrazením kurzovného najednou

Účastník při přihlášení složí nevratnou zálohu (dle typu kurzu). Záloha je splatná do 3 dnů od potvrzení registrace a zaručuje účastníkovi místo v kurzu. 

Zbývající částku kurzovného uhradí účastník do data splatnosti, které je uvedeno na faktuře. Faktura k platbě zbývající částky kurzovného bude účastníkovi zaslána emailem po přijetí zálohy.

 2) Formou splátek

Účastník při přihlášení složí nevratnou zálohu (dle typu kurzu). Záloha je splatná do 3 dnů od potvrzení registrace a zaručuje účastníkovi místo v kurzu. 

Zbývající částku kurzovného uhradí účastník v pravidelných měsíčních splátkách.

U Klasického přípravného kurzu nabízíme možnost úhrady kurzovného ve splátkách pouze na základě předchozí dohody ve zvláštních doložených případech (sociální situace). Žádosti Účastník směřuje na email: platby@kurzypsychologie.com.

U Intenzivního přípravného kurzu pak ve 2 až 5 pravidelných měsíčních splátkách. Zálohu nelze platit formou splátek, vždy musí být uhrazena do 3 dnů od potvrzení registrace, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.

Po přijetí zálohy vystaví dodavatel účastníkovi Dohodu o uhrazení kurzovného ve splátkách, kterou je nutno fyzicky podepsat. Tato dohoda stanoví počet pravidelných měsíčních splátek, výši každé splátky a datum její splatnosti. 

První splátka musí být uhrazena ještě v tomtéž měsíci, v němž došlo k registraci, a to do 15. respektive 30. dne v daném měsíci. Nejméně 1/3 celkové ceny kurzu musí být uhrazena před jeho začátkem.

V případě uzavření Dohody o splátkách se hradí navíc k ceně kurzovného administrativní poplatek ve výši 350,- Kč, žádné další poplatky a úroky Dodavatel neúčtuje.

Dodavatel účastníkovi vždy vystaví fakturu dle zvolené formy platby (jedna faktura či splátkové faktury).

Kurzy jsou uskutečňovány pouze jako celky, účastník se zavazuje uhradit celkovou cenu kurzovnéhoPři předčasném ukončení kurzu ze strany účastníka nevzniká nárok na vrácení kurzovného ani jeho části.

Neuhradí-li účastník jakoukoliv platbu řádně a včas, je povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť započatý, den prodlení. Dojde-li k prodlení s platbou přesahující 30 dní, je dodavatel oprávněn straně, která je v prodlení, účtovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý kalendářní měsíc prodlení.

III. Storno podmínky a odstoupení od smlouvy

 

Přihlášení do kurzu je vyplněním závazné přihlášky závazné. Odstoupení od smlouvy je možné do 14. dnů ode dne přihlášení (odeslání přihlášky). Záloha není při odstoupení od smlouvy vratná, představuje náklady na rezervaci místa v kurzu pro přihlášeného a náklady na administrativní práci spojenou s registrací včetně komunikace s účastníkem.

V případě, že před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu tohoto ustanovení bylo již s poskytnutím služeb započato, je účastník povinen uhradit dodavateli poměrnou část ceny kurzovného odpovídající ceně služeb již účastníkovi poskytnutých.

V případě, že před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení byly již účastníkovi objednané služby v celém rozsahu poskytnuty (např. proběhl celý kurz), stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) účastníka a účastník v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy.

Po ukončení 14denní lhůty není možné přihlášku stornovat bez storno poplatku, který činí 3 měsíce před začátkem kurzu 50% celkové ceny kurzu a později 100% celkové ceny kurzu. Storno poplatek je možno na základě oboustranného souhlasu prominout, sežene-li za sebe účastník do kurzu náhradníka. Při předčasném ukončení kurzu ze strany přihlášeného je účastník povinen uhradit celkovou cenu kurzu. Zůstává mu i nadále umožněn přístup ke všem lekcím kurzu, sdíleným materiálům a e-learningové platformě Moodle.

Žádost o změnu objednávky jakož i odstoupení od smlouvy musí účastník odeslat dodavateli vždy písemně, tj. e-mailem nebo jinou písemnou formou. Žádost o změnu objednávky je považována za přijatou, pokud dodavatel písemně potvrdil její obdržení a vyřízení. Před vyřízením odstoupení od smlouvy, musí mít účastník vyrovnány veškeré finanční závazky k dodavateli.

IV. Reklamace

 

Pokud je účastník hrubě nespokojen s kvalitou výuky, je povinen dodavatele o této skutečnosti informovat písemně, např. e-mailem. Dodavatel započne reklamační řízení.

Reklamaci kurzu lze uplatnit nejpozději bezprostředně po 4. vyučovací lekci (dle harmonogramu příslušného kurzu), čehož si je účastník vědom a s tímto souhlasí. Pokud účastník některé lekce zmeškal, nebude lhůta pro uplatnění reklamace posunuta. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.

Dodavatel obdržení reklamace v elektronické podobě potvrdí.

Dodavatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a v případě, že ji shledá za oprávněnou, navrhnout objednateli řešení, např. v podobě umožnění přestupu do jiného kurzu stejného typu anebo převodu na jiný typ kurzu při doplatku rozdílu kurzovného. Volba takového řešení je vždy na dodavateli.

Ve složitých případech, kdy je třeba prověřit důvody reklamace např. formou distribuce dotazníků spokojenosti ostatním účastníkům kurzu, provedení hospitace v kurzu, konzultace s daným lektorem apod., rozhodne dodavatel nejpozději do 4 týdnů ode dne spuštění reklamačního řízení.

Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně účastníka, jako např. změna časových možností, ztráta důvodu k navštěvování kurzu s ohledem na změnu okolností, za nichž se účastník přihlásil.

Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznáno zrušení či přesunutí hodiny, bloku či setkání ze strany dodavatele. Dodavatel se však zavazuje zajistit náhradní termín výuky či adekvátně prodloužit trvání kurzu.

Dodavatel neodpovídá za nesplnění povinností vyplývajících ze smlouvy, k nimž došlo následkem vyšší moci. Účastník si je svých povinností vyplývajících pro něj z tohoto odstavce vědom, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.

Účastníkovi nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce (změna časových možností účastníka či dalších okolností, za nichž se přihlásil do kurzu). Dodavateli v tomto případě nezaniká nárok na doplatek kurzovného v plné výši.

V. Potvrzení o absolvování kurzu

 

Každý účastník obdrží po ukončení kurzu potvrzení o absolvování kurzu (certifikát), pokud kurz řádně ukončí. Řádným ukončením se rozumí:

a) Přítomnost účastníka na 75 % výuky
b) Odeslání všech průběžných testů v řádném termínu (u kurzů, kde tyto testy jsou)
c) Absolvování závěrečného testu a závěrečného kolokvia (u kurzů, kde jsou konány)

Účastník, který splní níže uvedené podmínky, získá potvrzení o absolvování s výbornými výsledky. K získání tohoto potvrzení je zapotřebí:

a) Splnění všech podmínek k získání potvrzení o absolvování kurzu (viz. výše)
b) Minimální úspěšnost 80 % u každého dílčího testu.

 

VI. Ochrana osobních údajů

 

Účastník, který je fyzickou osobou, dává odesláním objednávky dodavateli k dispozici své osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní číslo a u podnikajících fyzických osob IČO. 

Účastník odesláním objednávky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé. Dojde-li následně ke změně osobních údajů, je účastník povinen o této změně dodavatele vyrozumět, a to nejpozději do 7 dní.

V případě, že objednatel nebude zároveň účastníkem výuky a objednal výuku pro třetí osobu nebo v případě, že objednávku podepíše nebo odešle zákonný zástupce účastníka výuky, který je mladší 18 let, prohlašuje zákonný zástupce nebo objednatel, který objednal výuku pro třetí osobu, že má právo použít osobní údaje účastníka výuky a poskytnout je dodavateli a že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. V případě, že toto prohlášení se ukáže jako nepravdivé, má dodavatel právo požadovat po osobě, která objednávku podepsala či odeslala, náhradu škody.

Dodavatel je v tomto smluvním vztahu správcem osobních údajů a zavazuje se nakládat s osobními údaji účastníka v souladu s platnou legislativou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR je dodavatel oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje za účelem uzavření a plnění smlouvy. Odmítnutí poskytnutí osobních údajů bude mít za následek neuzavření smlouvy. Dále je dodavatel oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté v souvislosti s plněním smlouvy z titulu oprávněného zájmu, a to pro účely přímého marketingu, tedy zasílání obchodních sdělení dodavatele.

Účastník bere na vědomí, že ke zpracování jeho osobních údajů dle předchozího odstavce není třeba souhlas účastníka.

Dodavatel potvrzuje, že si je vědom toho, že v souladu s platnou legislativou má účastník:

  • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu získat od správce potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, které se ho týkají, a informaci o účelu zpracování, kategorii osobních údajů, době zpracování a další informace dle čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu nepřesných osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů, pokud pominul účel, pro nějž byly shromážděny, nebo pokud objednatel odvolal souhlas ke zpracování osobních údajů nebo osobní údaje byly shromážděny protiprávně a z dalších důvodů uvedených v čl. 17 GDPR,
  • právo na omezení zpracování spočívající v tom, že účastník popírá přesnost osobních údajů nebo vznesl námitku proti zpracování a v dalších případech uvedených v čl. 18 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů spočívající v tom, že objednatel má právo získat osobní údaje, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v právu předat tyto údaje jinému správci za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR a
  • právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

 

Účastník prohlašuje, že je dostatečně poučen o svých právech ve věci ochrany osobních údajů. Účastník bere na vědomí, že zpracováním jeho osobních údajů může dodavatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

Dodavatel se zavazuje přijmout opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům účastníka, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů a toto se zavazuje zajistit i u každého zpracovatele osobních údajů, kterého zpracováním pověří.

Dodavatel zajistí v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy informovanost svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji objednatele o tom, že tyto údaje je třeba uchovávat a chránit dle GDPR a neposkytovat je třetím osobám.

Ke zpracování osobních údajů účastníka bude docházet po dobu trvání smlouvy uzavřené na základě objednávky (přihlášky).

Dodavatel se zavazuje zpracované osobní údaje vymazat bez zbytečného odkladu po skončení smlouvy, nejdéle však do 1 měsíce, s výjimkou oprávněného zájmu dodavatele pro případ sporu s objednatelem.

Dodavatel prohlašuje, že systém, kde budou uchovávány osobní údaje, je umístěn na území Evropské unie, a nebo je pod ochranou Rámcového ujednání o Štítu soukromí uzavřenému mezi Evropskou unií a USA (EU – U.S. Privacy Shield Framework) a je v souladu s GDPR.

Tyto smluvní podmínky jsou platné od 1.1.2023

Starší Smluvní podmínky ke stažení:

Smluvní podmínky platné do 1.1.2023