INTENZIVNÍ PŘÍPRAVNÝ KURZ

2024/2025

online forma

Nejintenzivnější přípravný kurz na českém trhu s úspěšností 82 – 100 % v letech 2018 – 2023.

Termín

Případný termín zveřejníme během července 2024.

 

Registrace:

Přihlašování do kurzu: –

Případný termín zveřejníme během července 2024.

Charakteristika kurzu

 • Komplexní a profesionální příprava na testy z psychologie, biologie, testy studijních předpokladů a ústní kolo přijímacích zkoušek.
 • Lektoři, kteří psychologii nejen vystudovali, ale mají s její výukou bohaté zkušenosti.
 • Systematická výuka a dobře strukturovaný studijní plán.
 • Důraz na pochopení a porozumění souvislostem. Získání přehledu se znalostmi kontextu.
 • Pravidelně testováni s individuální zpětnou vazbu ke každému testu.
 • Kontakt s lektory a možnost zeptat se na cokoli.
 • Průběžná podpora, pomoc s motivací a učebními strategiemi formou mentoringu.
 • Výuka dalších akademických dovedností jako je práce s odbornou literaturou, citování, psaní esejí a prezentace odborného tématu.
 • E-learnig, kde si mohu kdykoli zopakovat každou lekci, stáhnout základní i doplňující studijní literaturu.
 • Přijímací zkoušky osobně v Praze na nečisto – NOVINKA!

Kurz zahrnuje

 • 180 hodin výuky v malé skupině
 • Individuální část s neomezeným množstvím individuálních konzultací
 • Propracovaný e-learning s video lekcemi a učebními materiály
 • Průběžné testování z každé kapitoly se zpětnou vazbou
 • Přijímací zkoušky na nečisto

Harmonogram

 1. Výuková část

 • 4. září 2024 – 30. dubna 2025
 • 2x týdně, vždy po 3 hodinách s přestávkou uprostřed
 • každé úterý a čtvrtek 17:00 – 20:20
 • celkem 180 hodin výuky

 2. Konzultační část

Úvodní pohovor: 14. – 31.8.2024

 1. konzultace: prosinec 2024 – četba
 2. konzultace: leden 2025– stáže, praxe a odborné aktivity

Květen 2025: závěrečná příprava k ústním kolům dle individuální domluvy

 3. Přijímací zkoušky na nečisto

Testová část: 24.4. – 5.5.2025 (osobně v Praze nebo online)

Osobní pohovor: květen 2025 (pouze osobně v Praze)

Forma kurzu

ONLINE: kurz lze absolvovat zcela online.

 1. Skupinová výuka:

 • 180 hodin online výuky (psychologie, anatomie a fyziologie člověka, genetika, testy studijních předpokladů) vedené zkušenými lektory. Psychologii u nás vyučují pouze psychologové.
 • Malá studijní skupina okolo 12 studentů

 2. Individuální výuka:

 • 3 povinné individuální online konzultace dle stanoveného učebního plánu:
  • úvodní (srpen),
  • k seznamu četby (prosinec),
  • k seznamu stáží (únor).
 • Další konzultace s mentorem, který Tě provede celou přípravou, si domlouváš sám dle vlastní potřeby, jak to vyhovuje Tobě.

 3. E-learning a testování 

 • Získáš osobní přístup na Moodle, který využívá také Karlova Univerzita
 • Najdeš zde:
  • výuková videa ke všem lekcím,
  • prezentace a skripta k výuce
  • všechny základní a další doplňující učebnice v pdf nebo formátu pro čtečky,
  • sbírky testových otázek s řešením,
  • prostor pro stažení a odevzdání testu z každé lekce
  • podrobnou zpětnou vazbu ke každému svému testu od jednoho z lektorů,
  • a další.

 4. Přijímací zkoušky nanečisto

 • Testová část: psychologie, anatomie a fyziologie člověka, studijní předpoklady.
 • Ústní pohovor nad motivací, přečtenou literaturou a absolvovanými stážemi.
 • Online nebo osobně v Praze

Podrobný popis kurzu

1. Vstupní informační rozhovor formou videokonference. Potřebujeme Tě poznat osobně, abychom odhadli Tvé silné a slabé stránky a provedli Tě tak přípravou efektivně a Tobě na míru.

2. Výuková část ve skupině: kompletní příprava na testovou část přijímacího řízení. Látku Ti pečlivě vysvětlíme a vždy se během výuky můžeš zeptat na cokoli, co potřebuješ. Ke každé přednášce podrobné prezentace se spoustou obrázků, grafů a tabulek.

3. Test s individuální zpětnou vazbou po každé kapitole (celkem okolo 20 testů). Každý test cca 3–6 stránek otázek.

Testy kombinují otevřené otázky, ověřující hlubší porozumění látce a testové otázky, které se skutečně objevily v přijímacích testech v minulých letech.

Každý Tvůj test individuálně opravujeme a u chybných odpovědí se snažíme vysvětlit, proč není zadaná odpověď správná. Opravě testů věnujeme skutečně mnoho času, a proto vždy získáš podrobnou zpětnou vazbu. Testy hodnotíme bodově a procentuálně, což Ti usnadní porovnání svého výkonu v rámci skupiny.

Nemusíš se ničeho bát, tvé odpovědi a výsledek testu je vždy anonymní – pouze mezi Tebou a lektorem.

4. Individuální konzultační část formou videohovoru.

Poradíme Ti, jakou číst literaturu, kam jít na praxi a jak se celkově připravovat. Doporučíme Ti různé strategie, jak se učit efektivně.

Připravíme s Tebou celé Tvé portfolio – od seznamu četby, životopisu, seznamu praxí, až po video a různé seminární práce či reflexe. Vše dle požadavků fakult, na které se hlásíš. Naučíme Tě správně citovat a pracovat se zdroji.

Poradíme Ti s vystupováním a prezentačními dovednostmi, výběrem vhodného oblečení k přijímačkám a jak hovořit o své motivaci ke studiu oboru.

5. Během kurzu Tě naučíme dalším důležitým akademickým dovednostem.

Naučís se:

 • Vyhledávat odborné články a pracovat s databázemi
 • Číst odborné články a vytvořit z nich souhrn podstatných informací
 • Citovat literaturu v textu a vytvořit seznam četby dle APA normy
 • Napsat esej – charakteristiku osobnostního profilu dle vybrané teorie osobnosti
 • Připravit si a odprezentovat odborné téma

6. Online přístup k materiálům a videím ze všech lekcí – Moodle.


7. Máš jedinečnou možnost vyzkoušet si v oboru psychologie v ČR jediné přijímací zkoušky na nečisto!

Zahrnují:

 • oborový test z psychologie,
 • test z anatomie, fyziologie a genetiky člověka,
 • test studijních předpokladů
 • a osobní pohovor

U písemného kola máš na výběr mezi osobním absolvováním v Praze a online real-time verzí společně s dalšími účastníky. Osobní kolo probíhá v Praze a není povinnou součástí kurzu.

 

8. Nejde Ti učení a cítíš se demotivován/a? Domluv si online konzultaci s psycholožkou a pokusíme se tomu přijít na kloub.

Co se v kurzu naučím?

Psychologie:

 • Obecná psychologie: psychologie jako věda, základní psychologické pojmy a kategorie, biologická a sociokulturní determinace lidské psychiky, čití a vnímání, vědomí, pozornost, učení, paměť, mentální reprezentace a imaginace, myšlení, myšlení a jazyk, inteligence, emoce, motivace aj.
 • Základy dějin psychologie: přehled hlavních směrů, pochopení souvislostí – jak na sebe jednotlivé směry navazují a reagují.
 • Vývojová psychologie: vývojová psychologie obecná včetně vývojových teorií, podrobný popis ontogeneze člověka od prenatálního období po stáří.
 • Psychologie osobnosti: psychologie osobnosti obecná, teorie osobnosti.
 • Sociální psychologie: úvod do sociální psychologie jako samostatné disciplíny, vývoj a důležité historické milníky soc. psychologie, prosociální chování a altruismus, agrese, atraktivita, sociální percepce, sociální kognice, postoje, jejich změna a přesvědčování, důležité sociální experimenty.
 • Patopsychologie: poruchy čití a vnímání, poruchy vědomí, poruchy spánku, poruchy pozornosti, poruchy paměti, poruchy myšlení, mentální retardace, poruchy řeči, poruchy vůle, poruchy emocí.
 • Klinická psychologie: základní přehled poruch dle MKN 10, pervazivní vývojové poruchy (se zaměřením na poruchy autistického spektra), poruchy nálady, neurodegenerativní poruchy (demence), poruchy příjmu potravy, schizofrenie a poruchy s bludy, disociativní poruchy, specifické poruchy učení a školních dovedností.
 • Základní minimum z metodologie výzkumu, statistiky a psychodiagnostiky
 • Psychoterapie: přehled základních směrů.

Biologie člověka:

 • úvod do studia buňky, genetiky a evoluční teorie
 • nervová buňka a podpůrné buňky, nervová soustava, vznik a přenos elektrického potenciálu, neurotransmitery, základní anatomické minimum – CNS, PNS, mozek, korové a asociační oblasti, funkce jednotlivých struktur mozku a důsledky jejich narušení.
 • endokrinní soustava a funkce hormonů
 • fyziologie a anatomie orgánových soustav: tkáně, tělní tekutiny (voda, krev a lymfa), kosterní soustava, kosterní svalstvo, oběhová soustava (cévní a lymfatická), respirační ústrojí, vylučování soustava, reprodukční soustava, kůže, trávicí soustava, imunitní soustava (specifická a nespecifická imunita), smyslová soustava

Obecné studijní předpoklady

Dvě setkání (6h) zaměřená na řešení typových úloh v různých testech studijních předpokladů. Zahrnuje verbální, numerické, analytické a kritické myšlení. Tato část je dobrovolná, organizovaná mimo běžný výukový harmonogram (nejčastěji jeden víkend).

Online test studijních předpokladů v Moodle po setkání.

Certifikát:

Certifikát o absolvování kurzu v PDF formátu.

Dále nabízíme získání certifikátu o absolvování kurzu s výbornými výsledky pro opravdu šikovné studenty.

Cena kurzu:

Celková cena kurzu: 28 500 Kč

Záloha: 4 500 Kč, uhrazením zálohy Ti rezervujeme místo v kurzu

 

Kurz je možno hradit formou splátek, ke každé platbě obdržíte fakturu (viz obchodní podmínky).

Přihlášením ke kurzu se účastník zavazuje uhradit celkovou cenu kurzu (viz. Obecné informace pro účastníky kurzu a Obchodní podmínky na webu)

Proč Kurzy psychologie?

JAKO JEDINÝ PŘÍPRAVNÝ KURZ V ČR NABÍZÍME:

Propracovaný systém testování znalostí po každé kapitole učiva

 • Např. po každé kapitole z obecné psychologie Tě čeká několikastránkový test s otevřenými a testovými otázkami, které Tě připraví na oborový test u přijímacích zkoušek.
 • Celkem 20 testů se stovkami otázek jen z psychologie!

Individuální zpětnou vazbu na každý test

 • Každý test opraví náš lektor a napíše Ti rozsáhlou zpětnou vazbu vysvětlující, proč jsou Tvé chybné odpovědi nesprávné, případně co jsi u otevřených otázek vynechal/a.
 • Dostaneš doporučení na oblasti učiva, které potřebuješ ještě zopakovat a procvičit.
 • Pokud Ti cokoli není jasné, můžeš se na naše lektory kdykoli obrátit a vše Ti vysvětlí.

Moodle: komplexní e-learning

 • Moodle je online platforma, kterou využívá např. Karlova Univerzita a umožňuje Ti věnovat se kurzu zcela samostatně.
 • Registrací do kurzu získáš osobní účet s přihlašovacími údaji.
 • Nalezneš zde systematicky rozčleněny do jednotlivých kapitol videozáznamy z celé výuky, prezentace, skripta a další výukový materiál.
 • Všechny základní učebnice a spousta další literatury v pdf nebo ve formátu pro čtečky.
 • Stáhneš si zde všechny testy a vyplněné je odešleš v termínu, který určí lektor během kurzu.
 • Nakonec zde nalezneš svůj opravený test se zpětnou vazbou.

Kompletní příručku testových otázek z biologie

 • Přes 250 otázek z anatomie a fyziologie člověka a základů genetiky se správnými odpověďmi.
 • Otázky, které se u přijímacích zkoušek skutečně objevily a nové autorské otázky testující témata, která jsou k přijímacím zkouškám podstatná.

Systém individuálních konzultací a mentoring

 • Pouze výuka k přípravě k přijímacím zkouškám nestačí!
 • Se všemi studenty se před zahájením kurzu osobně seznámíme prostřednictvím úvodního online hovoru.
 • Během kurzu absolvujete minimálně 2 další konzultace s mentorem dle svého výběru.
 • Naši mentoři jsou Ti k dispozici kdykoli potřebuješ radu či pomoc.
 • Pomohou s četbou, stážemi, seminárními pracemi, motivací a přípravou na osobní část přijímacích zkoušek.
 • Navíc jsme k dispozici na e-mailu, messengeru nebo MS Teams chatu, kdykoli máš nějaký dotaz.

Přijímací zkoušky nanečisto*

 • Test z psychologie a biologie člověka
 • Test studijních předpokladů
 • Osobní pohovor

* V rámci Intenzivního kurzu zdarma, pro studenty Klasického kurzu za poplatek 900 Kč

Proč intenzivní kurz?

 • Více výuky *
 • Méně studentů ve skupině *
 • Kompletní anatomie a fyziologie člověka
 • O 30-40 % delší testy *
 • Neomezené individuální konzultace
 • Mentor kdykoli na chatu
 • Přijímací zkoušky nanečisto zdarma
 • Vyšší úspěšnost absolventů *

* Oproti našemu klasickému kurzu