KLASICKÝ PŘÍPRAVNÝ KURZ

2024/2025

online forma

Kurz, který Tě vybaví pevnými základy k přijímačkám. Své znalosti si u nás ověříš formou průběžných testů, a navíc získáš certifikát,

kterým prokážeš svou motivaci u přijímacího řízení.

 

Délka kurzu je 145 hodin,

z toho 95 výuky (ve zvoleném termínu), až 20 hodin výuky v rámci volitelných víkendových seminářů, 25 hodin samostatné práce a průměrně 5 hodin konzultací

Termín

Pondělí 17:00 – 20:20 (online) – obsazenost 2/16

Úterý 17:00 – 20:20 (online) – obsazenost 3/16

Středa 17:00 – 20:20 (online) – obsazenost 2/16

 

Registrace:

Přihlašování do kurzu: 15.4. – 30.9.2024 (pondělí, úterý, středa)

Pondělí 17:00 – 20:20 (online)

Úterý 17:00 – 20:20 (online)

Středa 17:00 – 20:20 (online)

Charakteristika kurzu

 • Komplexní a profesionální příprava na testy z psychologie, biologie, testy studijních předpokladů a ústní kolo přijímacích zkoušek.
 • Lektoři, kteří psychologii nejen vystudovali, ale mají s její výukou bohaté zkušenosti.
 • Systematická výuka a dobře strukturovaný studijní plán.
 • Důraz na pochopení a porozumění souvislostem. Získání přehledu se znalostmi kontextu.
 • Pravidelně testováni s individuální zpětnou vazbu ke každému testu.
 • Kontakt s lektory a možnost zeptat se na cokoli.
 • Průběžná podpora, pomoc s motivací a učebními strategiemi formou mentoringu.
 • Výuka dalších akademických dovedností jako je práce s odbornou literaturou, citování, psaní esejí a prezentace odborného tématu.
 • E-learnig, kde si mohu kdykoli zopakovat každou lekci, stáhnout základní i doplňující studijní literaturu.
 • přes 1.000 testových otázek z psychologie, biologie a obecných studijních předpokladů, které se každým rokem rozšiřují
 • Přijímací zkoušky osobně v Praze na nečisto – NOVINKA!

Kurz zahrnuje

 • 145 hodin, z toho 95 výuky (ve zvoleném termínu), až 20 hodin výuky v rámci volitelných víkendových seminářů, 25 hodin samostatné práce a průměrně 5 hodin konzultací
 • 4 individuální konzultace
 • Propracovaný e-learning s video lekcemi a učebními materiály
 • Průběžné testování z každé kapitoly se zpětnou vazbou
 • Přijímací zkoušky na nečisto (za příplatek)

Harmonogram

 1. Výuková část

 • 2. září 2024 – 30. dubna 2025
 • 1x týdně, 3 hodiny s přestávkou uprostřed
 • celkem 145 hodin, z toho 95 výuky (ve zvoleném termínu), až 20 hodin výuky v rámci volitelných víkendových seminářů, 25 hodin samostatné práce a průměrně 5 hodin konzultací
 • termín kurzu si můžeš vybrat:
  pondělí 17:00 – 20:20 (online)
  úterý 17:00 – 20:20 (online)
  středa 17:00 – 20:20 (online)

2. Konzultační část

Úvodní pohovor: 14. – 31.8.2024

 1. konzultace: prosinec 2024 – četba
 2. konzultace: leden 2025– stáže, praxe a odborné aktivity

Květen 2025: závěrečná příprava k ústním kolům dle individuální domluvy

3. Přijímací zkoušky na nečisto

Testová část: 24.4. – 5.5.2025 (osobně v Praze nebo online)

Osobní pohovor: květen 2025 (pouze osobně v Praze),

Forma kurzu

ONLINE: kurz lze absolvovat zcela online.

 1. Skupinová výuka:

 • 95 hodin online výuky (psychologie, nervová a endokrinní soustava, úvod do genetiky, testy studijních předpokladů) vedené zkušenými lektory. Psychologii u nás vyučují pouze psychologové.
 • Malá studijní skupina okolo 16 studentů

 2. Individuální výuka:

 • 3 povinné individuální online konzultace dle stanoveného učebního plánu:
  • úvodní (srpen),
  • k seznamu četby (prosinec),
  • k seznamu stáží (únor).
 • Jedna závěrečná konzultace, kterou si domlouváš sám dle vlastní potřeby, jak to vyhovuje Tobě.

 3. E-learning a testování 

 • Získáš osobní přístup na Moodle, který využívá také Karlova Univerzita
 • Najdeš zde:
  • výuková videa ke všem lekcím,
  • prezentace a skripta k výuce
  • všechny základní a další doplňující učebnice v pdf nebo formátu pro čtečky,
  • sbírky testových otázek s řešením,
  • prostor pro stažení a odevzdání testu z každé lekce
  • podrobnou zpětnou vazbu ke každému svému testu od jednoho z lektorů,
  • a další.

 4. Přijímací zkoušky nanečisto

 • Testová část: psychologie, anatomie a fyziologie člověka, studijní předpoklady.
 • Ústní pohovor nad motivací, přečtenou literaturou a absolvovanými stážemi.
 • Online nebo osobně v Praze
 • Jednorázový poplatek 900 Kč

Podrobný popis kurzu

1. Vstupní informační rozhovor formou videokonference. Potřebujeme Tě poznat osobně, abychom odhadli Tvé silné a slabé stránky a provedli Tě tak přípravou efektivně a Tobě na míru.

2. Výuková část ve skupině: kompletní příprava na testovou část přijímacího řízení. Látku Ti pečlivě vysvětlíme a vždy se během výuky můžeš zeptat na cokoli, co potřebuješ. Ke každé přednášce podrobné prezentace se spoustou obrázků, grafů a tabulek.

3. Test s individuální zpětnou vazbou po každé kapitole (celkem okolo 20 testů). Každý test cca 3–6 stránek otázek.

Testy kombinují otevřené otázky, ověřující hlubší porozumění látce a testové otázky, které se skutečně objevily v přijímacích testech v minulých letech.

Každý Tvůj test individuálně opravujeme a u chybných odpovědí se snažíme vysvětlit, proč není zadaná odpověď správná. Opravě testů věnujeme skutečně mnoho času, a proto vždy získáš podrobnou zpětnou vazbu. Testy hodnotíme bodově a procentuálně, což Ti usnadní porovnání svého výkonu v rámci skupiny.

Nemusíš se ničeho bát, tvé odpovědi a výsledek testu je vždy anonymní – pouze mezi Tebou a lektorem.

4. Individuální konzultační část formou videohovoru.

Poradíme Ti, jakou číst literaturu, kam jít na praxi a jak se celkově připravovat. Doporučíme Ti různé strategie, jak se učit efektivně.

Připravíme s Tebou celé Tvé portfolio – od seznamu četby, životopisu, seznamu praxí, až po video a různé seminární práce či reflexe. Vše dle požadavků fakult, na které se hlásíš. Naučíme Tě správně citovat a pracovat se zdroji.

Poradíme Ti s vystupováním a prezentačními dovednostmi, výběrem vhodného oblečení k přijímačkám a jak hovořit o své motivaci ke studiu oboru.

5. Během kurzu Tě naučíme dalším důležitým akademickým dovednostem.

Naučís se:

 • Vyhledávat odborné články a pracovat s databázemi
 • Číst odborné články a vytvořit z nich souhrn podstatných informací
 • Citovat literaturu v textu a vytvořit seznam četby dle APA normy
 • Napsat esej – charakteristiku osobnostního profilu dle vybrané teorie osobnosti
 • Připravit si a odprezentovat odborné téma

6. Online přístup k materiálům a videím ze všech lekcí – Moodle.


7. Máš jedinečnou možnost vyzkoušet si v oboru psychologie v ČR jediné přijímací zkoušky na nečisto!

Zahrnují:

 • oborový test z psychologie,
 • test z anatomie, fyziologie a genetiky člověka,
 • test studijních předpokladů
 • a osobní pohovor

U písemného kola máš na výběr mezi osobním absolvováním v Praze a online real-time verzí společně s dalšími účastníky. Osobní kolo probíhá v Praze a není povinnou součástí kurzu.

Co se v kurzu naučím?

Psychologie:

 • Obecná psychologie: psychologie jako věda, základní psychologické pojmy a kategorie, biologická a sociokulturní determinace lidské psychiky, čití a vnímání, vědomí, pozornost, učení, paměť, mentální reprezentace a imaginace, myšlení, myšlení a jazyk, inteligence, emoce, motivace aj.
 • Základy dějin psychologie: přehled hlavních směrů, pochopení souvislostí – jak na sebe jednotlivé směry navazují a reagují.
 • Vývojová psychologie: vývojová psychologie obecná včetně vývojových teorií, podrobný popis ontogeneze člověka od prenatálního období po stáří.
 • Psychologie osobnosti: psychologie osobnosti obecná, teorie osobnosti.
 • Sociální psychologie: úvod do sociální psychologie jako samostatné disciplíny, vývoj a důležité historické milníky soc. psychologie, prosociální chování a altruismus, agrese, atraktivita, sociální percepce, sociální kognice, postoje, jejich změna a přesvědčování, důležité sociální experimenty.
 • Patopsychologie: poruchy čití a vnímání, poruchy vědomí, poruchy spánku, poruchy pozornosti, poruchy paměti, poruchy myšlení, mentální retardace, poruchy řeči, poruchy vůle, poruchy emocí.
 • Klinická psychologie: základní přehled poruch dle MKN 10, pervazivní vývojové poruchy (se zaměřením na poruchy autistického spektra), poruchy nálady, neurodegenerativní poruchy (demence), poruchy příjmu potravy, schizofrenie a poruchy s bludy, disociativní poruchy, specifické poruchy učení a školních dovedností.
 • Základní minimum z metodologie výzkumu, statistiky a psychodiagnostiky
 • Psychoterapie: přehled základních směrů.

Biologie člověka:

 • úvod do genetiky a evoluční teorie
 • nervová buňka a podpůrné buňky, nervová soustava, vznik a přenos elektrického potenciálu, neurotransmitery, základní anatomické minimum – CNS, PNS, mozek, korové a asociační oblasti, funkce jednotlivých struktur mozku a důsledky jejich narušení.
 • endokrinní soustava a funkce hormonů

Obecné studijní předpoklady

Dvě setkání (6h) zaměřená na řešení typových úloh v různých testech studijních předpokladů. Zahrnuje verbální, numerické, analytické a kritické myšlení. Tato část je dobrovolná, organizovaná mimo běžný výukový harmonogram (nejčastěji jeden víkend).

Online test studijních předpokladů v Moodle po setkání.

Certifikát:

Certifikát o absolvování kurzu v PDF formátu.

Dále nabízíme získání certifikátu o absolvování kurzu s výbornými výsledky pro opravdu šikovné studenty.

Cena kurzu:

Celková cena kurzu: 15 500 Kč – do 15.6.2024 platí zvýhodněná cena 14.500 Kč!

Záloha: 3 000 Kč, uhrazením zálohy Ti rezervujeme místo v kurzu

U Klasického přípravného kurzu nabízíme možnost úhrady kurzovného ve splátkách pouze na základě předchozí dohody ve zvláštních doložených případech (sociální situace). Žádosti Účastník směřuje na email: platby@kurzypsychologie.com (viz obchodní podmínky).

Přihlášením ke kurzu se účastník zavazuje uhradit celkovou cenu kurzu (viz. Obecné informace pro účastníky kurzu a Obchodní podmínky na webu)

Proč Kurzy psychologie?

JAKO JEDINÝ PŘÍPRAVNÝ KURZ V ČR NABÍZÍME:

Propracovaný systém testování znalostí po každé kapitole učiva

 • Např. po každé kapitole z obecné psychologie Tě čeká několikastránkový test s otevřenými a testovými otázkami, které Tě připraví na oborový test u přijímacích zkoušek.
 • Celkem 20 testů se stovkami otázek jen z psychologie!

Individuální zpětnou vazbu na každý test

 • Každý test opraví náš lektor a napíše Ti rozsáhlou zpětnou vazbu vysvětlující, proč jsou Tvé chybné odpovědi nesprávné, případně co jsi u otevřených otázek vynechal/a.
 • Dostaneš doporučení na oblasti učiva, které potřebuješ ještě zopakovat a procvičit.
 • Pokud Ti cokoli není jasné, můžeš se na naše lektory kdykoli obrátit a vše Ti vysvětlí.

Moodle: komplexní e-learning

 • Moodle je online platforma, kterou využívá např. Karlova Univerzita a umožňuje Ti věnovat se kurzu zcela samostatně.
 • Registrací do kurzu získáš osobní účet s přihlašovacími údaji.
 • Nalezneš zde systematicky rozčleněny do jednotlivých kapitol videozáznamy z celé výuky, prezentace, skripta a další výukový materiál.
 • Všechny základní učebnice a spousta další literatury v pdf nebo ve formátu pro čtečky.
 • Stáhneš si zde všechny testy a vyplněné je odešleš v termínu, který určí lektor během kurzu.
 • Nakonec zde nalezneš svůj opravený test se zpětnou vazbou.

Kompletní příručku testových otázek z biologie

 • Přes 250 otázek z anatomie a fyziologie člověka a základů genetiky se správnými odpověďmi.
 • Otázky, které se u přijímacích zkoušek skutečně objevily a nové autorské otázky testující témata, která jsou k přijímacím zkouškám podstatná.

Systém individuálních konzultací a mentoring

 • Pouze výuka k přípravě k přijímacím zkouškám nestačí!
 • Se všemi studenty se před zahájením kurzu osobně seznámíme prostřednictvím úvodního online hovoru.
 • Během kurzu absolvujete minimálně 2 další konzultace s mentorem dle svého výběru.
 • Naši mentoři jsou Ti k dispozici kdykoli potřebuješ radu či pomoc.
 • Pomohou s četbou, stážemi, seminárními pracemi, motivací a přípravou na osobní část přijímacích zkoušek.
 • Navíc jsme k dispozici na e-mailu, messengeru nebo MS Teams chatu, kdykoli máš nějaký dotaz.

Přijímací zkoušky nanečisto

 • Test z psychologie a biologie člověka
 • Test studijních předpokladů
 • Osobní pohovor

 

Intenzivní nebo klasický kurz?

Intenzivní kurz

 • Více výuky (180 h)
 • Méně studentů ve skupině
 • Kompletní anatomie a fyziologie člověka
 • O 30-40 % delší testy
 • Neomezené individuální konzultace
 • Mentor kdykoli na chatu
 • Přijímací zkoušky nanečisto zdarma
 • Vyšší úspěšnost absolventů *

* 82-100 % úspěšnost absolventů u přijímacích zkoušek mezi lety 2018-2023

Klasický kurz

 • Méně výuky (95 h)
 • Nervová a endokrinní soustava, úvod do genetiky (zbývající kapitoly anatomie a fyziologie člověka formou prezentací bez výkladu)
 • O 30-40 % kratší testy
 • 4 individuální konzultace
 • Přijímací zkoušky nanečisto za poplatek 900 Kč